Hitvallás

Az ÖRÖMHÍR MISSZIÓ GYÜLEKEZET HITVALLÁSA

1. A Biblia Hisszük, hogy a Biblia (az Ószövetség 39, és az Újszövetség 27 könyve) a Szent Szellemtől ihletett, Isten egyedüli hiteles kinyilatkoztatása. Benne Isten kijelenti akaratát, kinyilatkoztatja örökkévaló igazságait. A Biblia hitéletünk alapja, vezérfonala, életünk, jellemünk hiteles mércéje.

2. Az egy igaz Isten Hisszük, hogy Isten: Atya, Fiú, Szent Szellem, a három örökkévaló személy egysége, mindenható, mindentudó, mindenütt jelenvaló, szent, igazságos szellemi valóság. Tökéletes lénye egyedül méltó minden teremtmény imádatára. Az Atya: a teremtő Isten, fenntartja és kormányozza a világmindenséget, amelyet hatalma szavával a láthatatlanból hívott elő. Ő a forrása, oka és célja minden létezőnek. A Fiú: a láthatatlan Isten képmása, aki által, és akire nézve teremtetett minden. Valóságos Isten, aki az emberiség megváltásáért, valóságos emberi testet öltött. Istenségére nézve öröktől az Atyától való, emberi létére nézve pedig az időnek teljességében Szent Szellemtől fogantatva, szűz Máriától született. A Szent Szellem: Isteni személy, biztosítja a teremtettség rendjét és általa valósulnak meg a világban Istennek igazságai és törvényei. Ő készítette elő a megváltást, Ő vonzza az embereket, életadó, újonnan szülő, megszentelő és feltámasztó munkát végez. Ő vezet el minden igazságra.

3. Az ember teremtése, bűne és bukása Hisszük, hogy az embert Isten teremtette saját képére és hasonlatosságára, jónak és igaznak, a föld porából formálta és az élet lelkét lehelte belé. Bölcsességgel, és hatalommal ruházta föl és az érzékelhető világban mindent uralma alá vetett. Alkalmassá tette, hogy teremtőjével közösségben, az Ő dicsőségére éljen, és szabadságot kapott arra, hogy önként utasítsa el magától a gonoszt és önként választhassa a jót. Az ember azonban a Sátán kísértésének engedve, vétkezett teremtője ellen, bűnbe esése folytán testileg és szellemileg a Sátán, a halál uralma alá került. Elvesztette a teremtésben nyert isteni-képmás jellemvonásokat, és a bűnre való hajlammal terhelt természetet örökítik tovább.

4. Az ember megváltása. Hisszük, hogy a bűn uralma alatt élő ember megváltása kegyelemből, Jézus Krisztusnak, Isten Fiának áldozata által történt. Ő az isteni törvény követelményeit engedelmesen betöltve, kereszthalálával teljes engesztelést szerzett bűneinkre, harmadnapon feltámadt megigazulásunkért, fölment a mennybe és az Atya jobbján – mint egyetlen közbenjáró Isten és ember között – esedezik érettünk. Hisszük, hogy Isten – öröktől fogva elvégzett kegyelmi döntése szerint – minden bűnösnek, személyválogatás nélkül fölkínálja a Jézus Krisztus által elvégzett megváltást. Az ember saját maga dönthet, hogy elfogadja vagy elutasítja a fölajánlott kegyelmet.

5. A megtérés és újjászületés Hisszük, hogy a megtérő bűnöst, aki hittel elfogadja Jézus Krisztust, Isten Fiát személyes megváltójának, Isten igaznak fogadja el, a bűnös kegyelmet nyer, ami nem cselekedetekért, hanem Isten ajándékaként, Jézus áldozata árán lehet az övé. Hisszük, hogy Isten a Jézus Krisztusba vetett hit által gyermekévé fogadja az újjászületett embert, megajándékozza az istenfiúi kiváltságokkal és nem taszítja el soha magától, hanem a Szent Szellem által fölkészíti arra, hogy Jézus Krisztus örököstársaként mennyei dicsőségének részese lehessen.

6. A Szent Szellem munkája Hisszük, hogy a Szent Szellem szüntelenül munkálkodik az újjászületett ember szívében és életében. Tanítja, vezeti, tanácsolja, megfeddi, bátorítja, szellemi gyümölcsök megtermésére készteti és képessé teszi arra a hívőt, hogy Istennel és testvéreivel szeretet közösségben éljen. Hisszük, hogy a Szent Szellem, Isten dicsőségére, Krisztus testének építésére szellemi ajándékokat oszt megváltott és megszentelt gyermekeinek, amivel alázatosan és mégis készségesen kell, hogy szolgáljanak embertársaik felé.

7. A bemerítés Hisszük, hogy a bemerítést az Úr Jézus Krisztus rendelte. A bemerítés az újjászületés jelképe, a Megváltóba vetett hit, szeretetből és engedelmességből fakadó gyümölcse. Krisztussal és az Ő testével a hívők közösségével való egyesülésünk kiábrázolása. Jézus Krisztus elrendelése szerint a bemerítendőt az Atyának, a Fiúnak, és a Szent Szellemnek nevére teljesen a vízbe alámerítjük. Isten a bemerítésben részesülőt bizonyossá teszi arról, hogy amiképpen meghalt és eltemettetett Jézussal együtt a bűnnek, akképpen föl is támad vele együtt új életre.

8. Az úrvacsora Hisszük, hogy az úrvacsorát Jézus Krisztus szerezte, hogy azzal rendszeresen élve, hálaadással, Isten végtelen szeretetére, és cselekvő módon hirdessük Jézus halálát, amíg visszatér. Az úrvacsorában azok részesülhetnek, akik újjászülettek, Istennel és embertársaikkal rendezett közösségben, rendezett kapcsolatban élnek.

9. A gyülekezet és az egyetemes egyház Hisszük, hogy az újszövetségi gyülekezet azoknak az újjászületett hívőknek a közössége, akik Jézus Krisztust megváltójuknak elfogadták és az Ő Igéje szerint élnek. Hisszük, hogy van egy szent, egyetemes és láthatatlan egyház, ennek feje Jézus Krisztus és tagjai a különféle látható egyházak tagjai közül mindazok, akik a Bárány vérében megmosattak és újjászülettek.

10. A végső dolgok Hisszük, hogy Jézus Krisztus újra eljön erre a világra, mindenki által láthatóan, teljes hatalommal és dicsőségben. Akkor bekövetkezik a halottak feltámadása, azután pedig mindenek megítélése és elkülönítése örök boldogságra vagy örök gyötrelemre.